Instrumenty rynku kapitałowego

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Instrumenty rynku kapitałowego

Instrumenty rynku kapitałowego to instrumenty którymi obraca się na rynku kapitałowym. Do instrumentów transferu kapitału należą instrumenty dłużne oraz instrumenty udziałowe, których termin zapadalności w wielu krajach jest usankcjonowany prawnie i wynosi jeden rok. W przypadku instrumentów dłużnych inwestor (pożyczkodawca) udostępnia swój kapitał pożyczkobiorcy ( skarb państwa , bank komercyjny, gmina) za co otrzymuje kapitał dodatkowy (będzie to stopa procentowa). W przypadku instrumentów udziałowych inwestor za udostępnienie kapitału otrzymuje udziały, co wiąże się często z prawem współwłasności.

RYNEK KAPITAŁOWY

Rys. Schemat podziału instrumentów kapitałowych.

Do instrumentów rynku kapitałowego oprócz klasycznych papierów wartościowych obligacji i akcji należą także inne instrumenty udziałowe takie jak: certyfikaty inwestycyjne, listy zastawne, zbywalne prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych (prawo poboru, prawo do dywidendy, prawo do otrzymania odsetek od obligacji) oraz inne zbywalne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny papierów wartościowych (opcje, kontrakty terminowe, kwity depozytowe). Szerzej na temat poszczególnych instrumentów rynku kapitałowego możesz dowiedzieć sięna stronach: obligacje, akcje, opcje, kontrakty terminowe.

Zobacz także interesujące frazy:

  • instrumenty finansowe rynku kapitałowego
  • instrumenty rynku kapitałowego w Polsce
  • instrumenty pochodne rynku kapitałowego